Ochrona danych osobowych w i-tlumaczenia.pl

Poniżej znajdują się stosowane przez biuro i-tlumaczenia.pl zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych.

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane według poniższych zasad:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM BEST CARE, KAJA BIERNAT (i-tlumaczenia.pl) , Adres: 01-355 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 103/8. NIP: 1181883327.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do danych osobowych zaliczamy:

  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • adres;
  • numer identyfikacyjny PESEL.

Szczególnym przypadkiem są dane wrażliwe . Zalicza się do nich na przykład informacja o stanie zdrowia , pochodzenie rasowe czy etniczne, poglądy polityczne. Objęte są one dodatkową ochroną.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Tłumaczenie uwierzytelnione

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Masz prawo żądania od administratora:
  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Tel: +48 22 100-37-31
info@i-tlumaczenia.pl